Hội nghị Chiến lược S1-S2-S3 năm 2009 – Gami đối mặt với khủng hoảng

Ngày 23 tháng 5 năm 2009, Hội nghị chiến lược nhân sự (S3-2) thường niên toàn tập đoàn đã kết thúc tốt đẹp sau hai ngày bàn luận sôi nổi.

Hội nghị đã thành công hơn cả mong đợi và có thể coi là bước ngoặt quan trọng trong nhận thức về vai trò và trách nhiệm của Ban Giám đốc, các trưởng/ phó phòng ban và của chính bộ phận Nhân lực hệ thống trong quá trình đảm bảo nguồn nhân lực chiến lược cho toàn tổ chức Gami.

Hội nghị đã đặt ra những nhiệm vụ chiến lược nhân sự cụ thể đối với công tác đảm bảo nguồn nhân lực cho Gami Group ở thời điểm hiện tại và hướng tới chiến lược trung hạn, dài hạn của tập đoàn. Một số ưu tiên chính là:

Hoàn chỉnh, hệ thống hóa bộ cơ chế chính sách của Gami Group ở các cấp; làm rõ các kết nối giữa các quy chế và tính định hướng chiến lược trong từng quy chế; Đặc biệt chú ý Quy chế lương thưởng tổng thể và thăng tiến cá nhân cho CBNV gắn với thành tích và năng lực cá nhân;

Thay đổi triệt để nhận thức về trách nhiệm và vai trò của truyền thông nội bộ đối với hiệu quả thực thu chiến lược. Đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm chủ động truyền thông của lãnh đạo các cấp và của bộ phận Nhân lực hệ thống;

Xây dựng Bản đồ chiến lược cá nhân (HC cá nhân) cho các cấp cán bộ từ C3 đến C5 và các cán bộ nguồn;

Đẩy mạnh quá trình đào tạo, phân cấp đào tạo. Đặc biệt chú trọng vai trò đào tạo tay nghề cho cấp C1-C2 (chiếm 70-85%);

Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát chất lượng. Triệt để tuân thủ đánh giá ISO hàng tháng ở tất cả các đơn vị. Chú trọng nhiệm vụ xây dựng tầng tài liệu hướng dẫn cho các quy trình tác nghiệp chính của mỗi công ty, đơn vị thành viên;

Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức của bộ phận Nhân lực hệ thống nói riêng và của tổ chức Gami nói chung để chuẩn bị nền tảng cho việc phát hiện mở rộng mạnh mẽ hệ thống Gami trong 5-10 năm tới.

Hội nghị đã nhận được sự cam kết mạnh mẽ của cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nhân lực hệ thống các cấp. Kết quả của Hội nghị là nền tảng quan trọng để Gami tiếp tục hoàn chỉnh và phát triển đội ngũ cán bộ nguồn, gắn với chiến lược kinh doanh, đảm bảo một tương lai bền vững, rộng mở đối với toàn tổ chức Gami và với mỗi thành viên.

Dưới đây là một vài hình ảnh về Hội nghị: