Chương trình đào tạo TRÍ TUỆ

  • Lãnh đạo/ Quản lý hiệu quả
   • Hệ thống quản trị tiên tiến
   • Nhà quản lý hiệu quả
   • Trí tuệ cảm xúc
   • Nghệ thuật Đàm phán
   • Kỹ năng giảng dạy/ huấn luyện
   • Làm việc nhóm theo phương pháp Work-Out
  • Đội ngũ hiệu quả