15 Giới luật – Nguyên tắc sống của người Gami

Văn Hóa Mạnh Gami mang dấu ấn rất riêng, đã và đang từng ngày góp phần vào hoàn thiện, phát triển tổ chức và cá nhân mỗi Gamians.

Tháng 6 năm 2005 – tại Gami – mỗi cán bộ nhân viên đều được phát quyển sách “Giới luật và cách thức giao tiếp – ứng xử trong Văn hóa Gami”. Cuốn sách là một cẩm nang quý và có giá trị lớn đến cả hiện tại.

Sau 15 năm, 15 Giới luật Gami được hiệu chỉnh lại để phù hợp với thời đại và rõ nghĩa hơn với chiến lược của Gami Group & sự phát triển của xã hội. Vì vậy mỗi Gamians cần phải đọc, hiểu rõ & ý thức được vai trò nhiệm vụ của bản thân & của công ty trong mỗi giới luật Gami.