Ngày 19/9, tại 11 Phạm Hùng đã diễn ra cuộc họp giao ban hàng tháng của HĐĐH Gami nhằm rà soát c...
Ngày 22/8, tại 11 Phạm Hùng đã diễn ra cuộc họp của HĐĐH Gami do Phó Chủ tịch HĐ ĐH Gami chủ trì. Đây l...
Tinh thần ngày Cách mạng 19/8 và Quốc khánh 2/9 cổ vũ chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách tiến...
(03/08/2009)