Những điểm sáng về kinh doanh như đại lý Mercedes Benz với doanh thu 6 tháng đầu năm  đạt 123% so với kế hoạch đặt ra v...
Tháng 6 là thời điểm cuối cùng của việc triển khai kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014, đánh dấu những thành tựu...
Trong tháng 5 nhiều sự kiện đã diễn ra sôi nổi ở các Đơn vị trên toàn Gami.
 Sau một thời gian triển khai Chương trình thi đua trên toàn GG, bước đầu đã thu được kết quả tốt đẹp.