Diện tích đất sử dụng: 34,95 ha  Tổng mức đầu tư: 110 triệu USD. Vị trí: Huyện đảo Phú Quốc