Diện tích đất sử dụng : 15,6ha.   Tổng vốn đầu tư : 64,41 triệu USD