Diện tích đất sử dụng : 10,4 ha  Tổng mức đầu tư : 19,15 triệu USD