Capitaland
Công ty CP tư vấn và đầu tư CONINCO
Công Ty CP ATH tư vấn đầu tư xây dựng
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNP) (Khối Bất động sản)
Công Ty CP Tư vấn Quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng Đô thị Hoàng An (HAPICO) (Khối Bất động sản)
Công ty TNHH PTW (Khối Bất động sản)
Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội
Công ty TNHH NKB Archi Viet nam (Pháp) (Khối Bất động sản)
Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt nam (CDC) (Khối Bất động sản)
Mitsubishi Motors( Khối thương mại )